Tri základné zložky vlastníckeho práva, ktoré by mal každý právne gramotný človek poznať.

od autora: | 5. septembra 2017

Súkromné vlastníctvo je jedným zo základných pilierov každej demokratickej spoločnosti. Väčšina z nás niečo vlastní, veľa z nás niečo o vlastníckom práve počulo. Viete však, priatelia, aký má vlastnícke právo obsah? Z  akých zložiek pozostáva?

Vlastnícke právo – čo to je?

Svojou povahou sa jedná o vecné právo, teda je to právo, ktoré sa upína k nejakej veci, prípadne majetkovej hodnote, ktorú je možné vlastniť. Považujeme ho za najúplnejšie právo k veci. Vlastnícke právo je najsilnejším vecným právom, ktoré sú všetci ostatní povinní rešpektovať, avšak aj vlastník sa musí správať tak, aby vykonávanie jeho vlastníckeho práva  neobmedzovalo alebo neohrozovalo iných vlastníkov. Aj v Ústave SR je jednoznačne napísané: „vlastníctvo zaväzuje“.

Vlastnícke právo pozostáva z troch základných oprávnení, ktoré patria každému vlastníkovi. Jedná sa o:

  • právo vec držať
  • právo vec užívať a požívať jej úžitky
  • právo vecou disponovať

1./ Právo vec držať

Predstavte si, že vlastníte osobný automobil. Ak ho máte vo svojom vlastníctve, automaticky máte právo ho aj držať, teda ho máte vo svojej vlastníckej držbe. S vašim dovolením môžu automobil používať aj iné osoby. Vtedy, keď im to povolíte, jedná sa o oprávnenú držbu. Ak by však niekto užíval automobil bez vášho oprávnenia, držba sa stáva neoprávnenou a neoprávnený držiteľ sa môže dopustiť napr. aj trestného činu krádeže.

2./ Právo vec užívať a požívať jej úžitky

Jedná sa o ďalšie dôležité oprávnenie vlastníka. Ak napríklad máte na pozemku jabloň, okrem toho, že sa môžu po nej šplhať vaše deti pri ich hrách, patria vám automaticky aj jablká, ktoré na jabloni dozrejú ako plody tejto jablone, t.j. úžitky z ovocného stromu. 

Typickým príkladom, kedy za finančnú náhradu a na určité/neurčité obdobie povoľujete iným osobám, aby užívali váš dom, byt, či pozemok je nájom. Na základe nájomnej zmluvy dávate oprávnenie inej osobe, aby za podmienok dohodnutých v tejto zmluve užíval vec, ktorej ste vlastníkom.

3./ Právo vecou disponovať

Právo vecou disponovať zjednodušene znamená, že môžte vec, ktorú vlastníte predať, darovať inej osobe a pod. Ak ale využijete toto svoje právo a zákonným spôsobom darujete, či predáte vašu vec inej osobe, má to za následok, že vaše vlastnícke právo strácate. Prevodom vlastníckeho práva na inú osobu totiž dochádza k zmene v osobe vlastníka.

Malá pomôcka na záver

Preto priatelia nezabudnite – ak využijete prvé dve zo svojich oprávnení, vlastníkmi zostávate, aj keď je vaša vec momentálne v moci, či užívaní inej osoby. Ak ale využijete svoje právo vecou disponovať a svoje vlastnícke právo prevediete na inú osobu, prestávate byť vlastníkom a tým sa stane iná osoba.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *