Prišiel Vám domov rozsudok, uznesenie alebo iné rozhodnutie? VAROVANIE! Je potrebné si všímať jednu kľúčovú vec, aby ste neutrpeli ujmu na svojich právach.

od autora: | 13. septembra 2018

Mnohí z nás to už zažili. Poštou nám bolo doručené niektoré z rozhodnutí, napr. rozsudok, alebo uznesenie o zastavení trestného stíhania, prípadne mnohé iné. Ak si ale všimnete práve jednu veľmi dôležitú vec, môže to mať pre Vás kľúčový význam.

Čo si teda máte všímať?

Rozhodnutie sa skladá samozrejme z určitých častí, ktorými okrem identifikácie osôb, ktorých sa týka, orgánu, ktorý rozhodnutie vydal a formálnych náležitostí, hlavne výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. A práve poučenie o opravnom prostriedku je pre Vás, milí priatelia tým, čo by ste si mali najviac všímať.

Prečo práve poučenie?

Jednoducho preto, že Vás v ňom daný orgán poučuje, v akej lehote a akým spôsobom môžte podať proti danému rozhodnutiu opravný prostriedok – odvolanie proti rozsudku, sťažnosť proti uzneseniu a pod. Je však veľmi dôležité sledovať si, kedy mi dané rozhodnutie bolo DORUČENÉ. Odo dňa nasledujúceho po doručení nám totiž plynie lehota na podanie odvolania, sťažnosti a pod. Poučenie spravidla nájdete na poslednej strane rozhodnutia.

Jedna výnimka na záver + jednoduchá pomôcka

Pozor priatelia, lehota na podanie opravného prostriedku môže plynúť aj od oznámenia. Napr. v trestnom konaní pri odvolaní proti rozsudku hovoríme o lehote 15 dní od OZNÁMENIA.

Oznámenie je v danom prípade spôsob oboznámenia  osôb, ktorým je určené, s rozhodnutím. Má však podobný efekt ako doručenie. Preto jednoduchá pomôcka – ak ste neboli prítomnými napr. na hlavnom pojednávaní ako obvinený a samozrejme ste z hlavného pojednávania riadne ospravedlnili, lehota na podanie odvolania Vám plynie po uplynutí  15 dní od doručenia rozsudku poštou. V tomto prípade sa oznámením rozumie doručenie poštou.

Praktická ukážka na záver

Obvinený výslovne súhlasil s konaním hlavného pojednávania v jeho neprítomnosti. Na tomto hlavnom pojednávaní bol odsudzujúcim rozsudkom uznaný za vinného, pričom mu bol uložený trest povinnej práce vo výmere 200 hodín. Rozsudok obvinený prevzal dňa 15.6.2018, kedy mu bol teda fyzicky doručený, s trestom však nie je spokojný.  Lehota na podanie odvolania je v tomto prípade je 15 dní od oznámenia. Čo by mal teda urobiť

Určite najskôr otočiť rozsudok na poslednú stranu a prečítať si poučenie. Keďže obvinený nebol prítomný na hlavnom pojednávaní, z ktorého konania sa riadne ospravedlnil, za oznámenie sa považuje okamih, kedy mu bol rozsudok doručený. Lehota na podanie odvolania v tomto prípade plynie v deň nasledujúci po doručení, t.j. od 16.6.2018. 

Určite by teda mal osloviť advokáta, aby mu spísal odvolanie a prevzal jeho obhajobu a mal by tak stihnúť urobiť do dňa 30.6.2018. Na tento deň by totiž v danom prípade pripadol koniec lehoty na podanie odvolania.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *